22 юли 2019 (понеделник) 19:42

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕКРЕАЦИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ И СПОРТ е сдружение, юридическо лице с нестопанска цел, в обществена полза,регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридически лица с нестопанска цел.

Сдружението има за цел:

 • да осъществява общественополезна дейност за защита на гражданските права на хората с увреждания в Република България, съгласно разпоредбите на Конституцията, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Закона за интеграция на хората с увреждания
 • да създава условия за интеграцията и социалното включване на своите членове
 • да се бори за висок морал
 • да развива контакти с други сродни организациии и обменя опит с тях
 • да съдейства за организирането и включването в прояви на хора с увреждания от национален и международен мащаб, да защитава правата и интересите на своите членове, деятели и на хората с увреждания въобще
 • да подържа връзка с всички институции имащи отношение към тази проблематика
 • да организира курсове семинари и други
 • да изготвя вътрешни нормативни методически и други наредби с цел развитието на асоциацията
 • да осъществява двустранни и многостранни споразумения със спонсори, сродни организации и други обществени организации и институции в страната и чужбина за подпомагане на дейността си.

Сдружението ще постига своите цели чрез:

 • организиране на кампании, обучителни семинари, шоу-програми и други изяви с цел популяризиране на европейските ценности сред хора с и без увреждания;
 • финансира и подпомага обучението на изявени млади таланти;
 • установява контакти с различни правителствени и неправителствени организации на хора с и без увреждания в страната и чужбина;
 • приоритетно ще разработва и осъществява стратегии за интеграция и социално включване на децата и юношите с и без увреждания;
 • оказва организационна, юридическа и практическа помощ на други организации за реализация на проектите им в областта на адаптираната физическа активност;
 • участва в проекти от взаимен интерес съвместно с други български или чуждестранни физически и юридически лица

Основен акцент в работата ни е развитието и популяризирането на спортовете практикувани от тези хора, както и подпомагането на нашите членове при избора и практикуването на удачен за тях спорт.
БАРИС поддържа и развива Национален координационен спортен център за хора с увреждания,който се намира на Националния стадион „Васил Левски”вх.26. Предоставя консултации и логистична помощ на всички организации и институции предоставящи спортни услуги,както и на всички желаещи хора с и без увреждания желаещи да участват в спортни занимания или състезания от национален и международен характер.Центъра участва в различни информационни кампании насочени към защита правата на хората с увреждания и подобряване на възможностите им за интеграция и социално включване.
Важен аспект в дейноста на организацията е и обезпечаването дейноста на Център за лечебна физкултура и спорт „Актив”,който се намира в столичния квартал Младост , където се предоставят услуги включващи медицинска рехабилитация и създаване на групи по лечебна физкултура като иновативен метод за социално включване на хората с увреждания.Въпреки липсата на състезателен елемент в тези занимания те подобряват физическото състояние и психическият статус на членовете ни.В момента сме в процес на изграждане на подобни центрове в страната.
Освен това имаме рамкови споразумения за ползване на над 30 спортни съоръжения в страната,организираме и провеждаме спортни занимания за хора с увреждания от различни общини в страната.
В момента за постигане на целите на асоциацията работят специалисти, като между тях има психолог, двама кинезитерапевти,ревматолог,ерготерапевт, масажисти,социални работници, специалисти по социално включване,които имат дългогодишен опит в работа с хора с увреждания..Към момента нашата дейност се подпомага от над 20 спортни инструктори доброволци и над 50 доброволци студенти от специалностите социални дейности,кинезитерапия,ерготерапия,както и катедра АФА към Национална спортна академия „Васил Левски”.Има и много доброволци придружаващи свои близки с увреждания участващи в нашите мероприятия.

Налични лицензи, сертификати и други документи, удостоверяващи съществуването на подходящ капацитет в организацията за работа с хора с увреждания.

 • Сертификат за членство в Международната асоциация за рекреация и спорт за церебрална парализа от 25 Март 2010 г.
 • Решение № 804 от 11 Ноември 2010 г. на Министерски съвет за признаване на БАРИС за Национално представена организация за хора с увреждания
 • Решение № 672 от 06 Ноември 2013 г. на Министерски съвет за признаване на БАРИС за Национално представена организация за хора с увреждания
 • Удостоверение за регистрация за предоставяне на социални услуги №933-01
  за Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни хора издадено от Агенция за социално подпомагане на 13.12.2010г.
 • Удостоверение за регистрация за предоставяне на социални услуги№ 933-02
  за Защитено жилище издадено от Агенция за социално подпомагане на 13.12.2010г.
 • Удостоверение за регистрация за предоставяне на социални услуги№ 933-03
  за Център за настаняване от семеен тип издадено от Агенция за социално подпомагане на 13.12.2010г.
 • Рамково споразумение между БАРИС и Българска кърлинг федерация за сътрудничество при подготовката и участието на атлети с увреждания в национални и международни шампионати по кърлинг.
 • Рамково споразумение за съвместни действия за интеграция на хората с увреждания между БАРИС и Столична община.

Регистрирани дейности, насочени към лица с увреждания

Като Национален член на Международната асоциация за рекреация и спорт на територията на Р. България, Асоциацията е оторизирана да организира национални шампионати за атлети с увреждания по следните видове спорт:

 • Бочия
 • Футбол за 7 души
 • Рейс рънър
 • Сноуборд

Благодарение на партньорството си с Българска федерация автомобилни спортове
БАРИС от две години организира автомобилни състезавия за хора с увреждания като имаме амбицията те да се превърнат в част от официалния календар на БФАС.
Асоциацията участва активно в подготовката и участието на атлети с увреждания в национални и международни шампионати по кърлинг.
Освен това се предоставят услуги включващи медицинска рехабилитация и създаване на групи по лечебна физкултура като иновативен метод за социално включване на хората с увреждания.
Провеждат се занимания на открито включващи туризъм по достъпни маршрути,както и други активности като игри и различни упражнения за подобряване на мускулния тонус.
За желаещите да практикуват някаква форма на двигателна активност се предоставят безплатно консултации със спортни специалисти и се изготвят индивидуални планове за подготовка, а за нуждаещите се организират срещи с психолог и при необходимост се провеждат индивидуални или групови терапии с участието на семемейството или в друг формат по преценка на психолога.
Нашата голяма цел е да успеем чрез промени в нормативната база спортът за хора с увреждания да бъде признат за социална услуга и по този начин да подпомогнем достъпа до спортни занимания за тези хора в съответствие с съответствие с Препоръка № R(86)18 – Европейска харта „Спорт за всички”, приета от Комитета на министрите на спорта на страните от Съвета на Европа през 1986 година.

Участие в проекти:

Въпреки субсидирането на дейноста ни от държавния бюджет като Национално –представена организация за хора с увреждания БАРИС работи активно за привличане на допълнители средства за надграждане на развиваните от нас дейности и мултиплициране на резултатите.За периода на Националното ни представителство сме участвали в над 20 проекта,като в седем от тях сме основни бенефициенти, а в останалите сме партньори и поддържаща организация. Проектите са финансирани предимно от Министерство на труда и социалната политика, Министерство на Младежта и спорта,Агенция за хората с увреждания,Фонд социална закрила,Столична община и др. 2012 г. БАРИС спечели Европейско финансиране чрез Проект ”Животът е движение” по Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси”,схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ”Съпричастност”,финансирана от Европейския социален фонд.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЛЕНСТВО