21 февруари 2018 (сряда) 15:27

Проект BG05M9OP001-2.005-0037-C01″Активен живот“

Код на процедура BG05M9OP001-2.005

Наименование на проекта/информацията

„Активен живот“

Срок на изпълнение, месеци 18

Наименование на проекта/информацията на английски език

Active life

Кратко описание на проекта/информацията

Основната цел на проекта е  създаване на условия за активно социално включване на хора с двигателни увреждания, чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги чрез ЦСРИ „Актив“, по-активно поведение и реализация на реалния пазар на труда и ще адаптира и оборудва работни места за лица с увреждания.Тя ще бъде постигната посредством реализацията на следните дейности:Организация и управление на проекта;Информация и комуникация;Осигуряване на необходимите ресурси за функционирането на ЦСРИ „Актив“;Подбор на потребители, които ще ползват услугите предоставяни по проекта и оценка на нуждите им;Предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги чрез Център за социална рехабилитация и интеграция „Актив“;Информационна кампания за представяне на възможностите на хората с увреждания и позитивната им роля в обществото;Предоставяне на обучение за придобиване на Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“;Предоставяне на обучение за придобиване на Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“;Адаптиране и оборудване на работно място за лица с увреждания;Осигуряване на заетост на 2 лица с увреждания след проведено обучение за период от 6 месеца.

Целева група са хора с двигателни увреждания и техните семейства, живеещи на територията на обл. София. В рамките на проекта ще се създадат модели и добри практики, допринасящи за социалното включване и реализацията на реалния пазар на труда на хората с двигателни увреждания и техните семейства, които ще бъдат надградени и мултиплицирани след приключване на финансирането, от членовете на БАРИС, потребителите на услугите, широката общественост, включила се в информационната кампания по проекта.

Коментари са забранени.