26 април 2018 (четвъртък) 10:31

Проект BG05M9OP001-2.005-0037-C01″Активен живот“2

Дейност 4.  Подбор на потребители, които ще ползват услугите предоставяни по проекта и оценка на нуждите им – Компонент 2

Описание

След старта на проекта екипът на БАРИС е разпространил информация сред местната общност за услугите, които ще се предоставят от организацията и условията на които трябва да отговарят потребителите на услугите.Това ще стане посредством листовки и информация, качена на интернет сайта на организацията и други сайтове на партньори на БАРИС.Социалният работник с помощта на консултант-психолог, наети по проекта,ще извърши индивидуална социална оценка въз основа на подаденото заявление, приложените документи и по методика, разработена за екипа на БАРИС. Оценката на потребностите от социални услуги включва кратка история на лицето и описание на: общото физическо и психическо състояние на лицето, образователно ниво/степен, способност за справяне с ежедневни дейности и домашни задачи,социална активност и интереси, взаимоотношения със семейството, други социални контакти, битови условия на живот, изисквания за медикаментозно лечение и диети, други потребности свързани със специфични състояния,безопасност и рискове. Резултатите от оценката се отразяват в доклад-предложение за подходящите социални услуги.На основание изготвена процедура за класиране на кандидат – потребителите, оценката на потребностите и приложени документи, назначената комисия от Ръководителя на Центъра извършва подбор и класиране на потребителите. Класирането на кандидатите ще се извърши на база оценката на нуждите, като кандидатите се подреждат в списък по низходящ ред на събраните точки. Първите 30 от тях се определят за участие в проекта.

Коментари са забранени.