26 април 2018 (четвъртък) 10:31

Проект BG05M9OP001-2.005-0037-C01″Активен живот“4

Дейност 8. Предоставяне на обучение за придобиване на Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ – Компонент 1

Описание

Целта на тази дейност е да се повишат дигиталните знания и уменията на 15 лица – лица с двигателни увреждания и лица полагащи грижи за хора с увреждания. В резултат те ще могат да се включат пълноценно в пазара на труда в България.

По-голяма част от лица, които са на пазара на труда, не притежават нужните дигитални компетентности, които да им позволят да започнат работа веднага в сфера, в която се изискват умения за работа с компютри, интернет, търсене на информация за извършване на текущата ежедневна работа.

В рамките на тази дейност ще се организира и проведе обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“, включващо обучение по следните теми:

Обучение за работа с база данни, съхраняване и управление на информация; Търсене на информация в Интернет; Сигурност на информацията. Разбиране на възможностите и потенциалните рискове от Интернет. Разбиране ролята на технологиите на „информационното общество” за подпомагане творчеството и новаторството; Етика на общуване с електронни средства(електронна поща, мрежови инструменти).

Обучението ще се проведе в гр. София, в осигурена за целта зала. Обучаващата организация ще осигури нужните материали и помагала за обучаващите се. Продължителност на обучителния курс:  45 учебни часа.

Коментари са забранени.