26 април 2018 (четвъртък) 10:30

Проект BG05M9OP001-2.005-0037-C01″Активен живот“

Дейност 7. Предоставяне на обучение за придобиване на Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“ – Компонент 1

Описание

Целта на тази дейност е да се повишат езиковите знания по английски на 15 лица – лица с увреждания и на лица полагащи грижи за хора с увреждания. В резултат те ще могат да се включат пълноценно в пазара на труда в България.

Владеенето на чужди езици е едно от основните изисквания на работодателите в съвременното общество. С цел постигането на максимално добра професионална квалификация и оптимална реализация на трудовия пазар е необходимо всеки който желае да се реализира успешно на пазара на труда да владее по един или повече чужди езици, предимно с бизнес насоченост.

В рамките на тази дейност ще се осигури обучение на тази част от представителите на целевата група за която е установена необходимост от това при изготвяне оценка на нуждите.

В рамките на тази дейност ще се осигури обучение на представителите на целевата група по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“ – английски език на три нива. Всеки един от лицата ще премине през входящ тест, спрямо резултатите, от който ще се определи неговото ниво на обучение.  Обучаващата организация ще осигури нужните материали и помагала за участниците в обучението. Продължителност на обучителния курс: 300 учебни часа, по 100 часа за всяко ниво (теория – 160, практика 140).  Обучението ще завърши с полагането на изпит – писмен тест. Успешно издържалите изпита ще получат Удостоверение за придобита ключова компетентност.

Коментари са забранени.