25 септември 2020 (петък) 5:46

КОНЦЕПЦИЯ ЗА РЕФОРМИРАНЕ НА ЕКСПЕРТИЗАТА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА

КОНЦЕПЦИЯ
ЗА РЕФОРМИРАНЕ НА ЕКСПЕРТИЗАТА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА  ОСНОВНИ ВЪПРОСИ ØОТПРАВНИ НАЧАЛА ЗА РЕФОРМАТА ØТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ ØЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА  ПРИОРИТЕТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ /2017-2021/

„Подсилване на системата за експертизата на работоспособността чрез прехвърлянето й  в НОИ като инструмент за засилване на контрола върху неправомерното ползване на права от пенсионната система“ (т.4 от раздел „Социална политика“ )

Програма за управление на Правителството на Република България за периода 2017 – 2021 г. (Мярка 130)

Усъвършенстване на системите на медицинската експертиза (МЕ) и експертизата на работоспособността (ЕР) чрез:

ØПромяна в законодателството, която да осигури прилагането на нов подход при ЕР, оценяващ способността на лицето с трайно намалена работоспособност да полага труд и възможностите му за включване в пазара на труда,като се отчитат неговите образование, квалификация, знания и опит. ØРазработване на методики за МЕ и ЕР, чрез които да се въведат критериите и принципите на Международната класификация на човешката функционалност, уврежданията и здравето (ICF). ØИнституционализиране и осигуряване на капацитет на новата система (на национално и териториално ниво) за ЕР. } ØСъгласно действащото  законодателство медицинската експертиза (МЕ)  е дейност, с която се установява: üвременна неработоспособност; üвида и степента на увреждане на деца до 16-годишна възраст и на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст; üстепента на трайно намалена работоспособност на лица в трудоспособна възраст; üпрофесионален характер на заболяванията. }Среден брой пенсионери, среден брой пенсии и разход за пенсии
за 2016 г. и 2017 г. }БРОЙ И СТРУКТУРА НА НОВООТПУСНАТИТЕ ИНВАЛИДНИ ПЕНСИИ ПРЕЗ 2017 Г. ØOбщ брой новоотпуснати инвалидни пенсии през 2017 г. – 28 945, намаление с 2,7% спрямо 2016 г.

в т.ч:

üс над 90% намалена работоспособност – 4 796, намаление с 2,3% спрямо 2016 г. üот 71 до 90% ТНР – 10 114 , намаление с 3,5% спрямо 2016 г. üот 50 до 70.99% ТНР – 13 323 , намаление с 2,2% спрямо 2016 г. üнепосочена група инвалидност – 712, намаление с 2,9% спрямо 2016 г. ØВ края на 2016 г. броят на пенсионерите в работоспособна възраст, получаващи инвалидни пенсии е 273 095, а в края на 2017 г. – 272 454. }

ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА

ØРазделяне на действащият в момента модел на МЕ на две – медицинска експертиза (МЕ) и експертиза на работоспособността (ЕР). ØМЕ ще определя степента на увреждане и функционалния дефицит на органите и системите. Дейността ще се организира и ръководи  от Министерството на здравеопазването. ØИзграждане на нова система за ЕР, която ще определя възможността,  лицата в работоспособна възраст и с установени степен на увреждане и функционален дефицит на органите и системите да работят. ØДейностите по ЕР ще се организират и ръководят   от Националният осигурителен институт (НОИ). } ØКомисии за експертиза на работоспособността (КЕР) ще извършват оценката на работоспособността на лицата в работоспособна възраст. ØКЕР са постоянно-действащи, определени на териториален принцип, като разпределението и броят им ще е съобразен със съществуващите структури в системата на НОИ, с броя и гъстотата на населението в съответните региони, в т.ч. на лицата в работоспособна възраст, с наличните медицински и други специалисти в съответния регион. ØВ състава на КЕР се включват лекари със специалност „трудова медицина“ или „професионална болест“, като при необходимост  (в съответствие с профила на увреждането) се включват и други лекари. } ØЕР се осъществява по Методика за оценка на работоспособността, разработена в съответствие с принципите и критериите, определени от Световната здравна организация в Международната класификация на функционирането, увреждането и здравето (ICF). ØICF определя увреждането като комплексен феномен и съчетава медицинския и социалния подход в една концепция. Моделът предвижда оценката на функционалността на хората с увреждания като единна и комплексна оценка на сложното взаимодействие на индивидуални, здравословни и външни фактори. ØМЕ и ЕР  задължително следва да се осъществяват по методики, съобразени с ICF. Ø Ø Ø } ØНеобходими мерки за изграждане и поддържане на капацитет на новата система за ЕР на лица с увреждания : üпромяна в законодателството (2018  – 2019 год.); üинституционализиране и осигуряване на капацитет на КЕР (на национално и териториално ниво) – 2019 год. üразработване на методика за експертиза на работоспособността  – 2018  – 2019 год. (проект „Експертиза на работоспособността“ BG05M9OP001-3.010. по ОПРЧР); üобучение на членовете на комисиите за прилагане на новата методика, процедури и работа с информационната система – 2019 год. (проект „Експертиза на работоспособността“ BG05M9OP001-3.010. по ОПРЧР). Ø Ø }

ЗАБЕЛЕЖКА:

До стартиране на работата на КЕР към НОИ, в т.ч. промяна на законодателството и разработване на нова методика, организацията и управлението на дейностите по експертиза на  „степен на трайно намалената работоспособност“ ще се осъществява от Комисиите за медицинска експертиза към МЗ,  по установения досега ред.

Ø }20180222061851Koncepcia-ER-NS (1 Подробности тук.

Коментари са забранени.