25 септември 2020 (петък) 5:31

Новини

Специализирана работилница 3

Специализирана работилница 2

Специализирана работилница

КОНЦЕПЦИЯ ЗА РЕФОРМИРАНЕ НА ЕКСПЕРТИЗАТА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА

КОНЦЕПЦИЯ ЗА РЕФОРМИРАНЕ НА ЕКСПЕРТИЗАТА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА  ОСНОВНИ ВЪПРОСИ ØОТПРАВНИ НАЧАЛА ЗА РЕФОРМАТА ØТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ ØЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА  ПРИОРИТЕТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ /2017-2021/ „Подсилване на системата за експертизата на работоспособността чрез прехвърлянето й  в НОИ като инструмент за засилване на контрола върху неправомерното ползване на права от пенсионната система“ (т.4 от раздел „Социална политика“ ) Програма за управление на Правителството на Република България за периода 2017 – 2021 г. (Мярка 130) Усъвършенстване на системите на медицинската експертиза (МЕ)…

Прочети повече »

Проект BG05M9OP001-2.005-0037-C01″Активен живот“

Проект BG05M9OP001-2.005-0037-C01″Активен живот“4

Дейност 8. Предоставяне на обучение за придобиване на Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ – Компонент 1 Описание Целта на тази дейност е да се повишат дигиталните знания и уменията на 15 лица – лица с двигателни увреждания и лица полагащи грижи за хора с увреждания. В резултат те ще могат да се включат пълноценно в пазара на труда в България. По-голяма част от лица, които са на пазара на труда, не притежават нужните дигитални компетентности, които да им позволят да…

Прочети повече »

Проект BG05M9OP001-2.005-0037-C01″Активен живот“

Дейност 7. Предоставяне на обучение за придобиване на Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“ – Компонент 1 Описание Целта на тази дейност е да се повишат езиковите знания по английски на 15 лица – лица с увреждания и на лица полагащи грижи за хора с увреждания. В резултат те ще могат да се включат пълноценно в пазара на труда в България. Владеенето на чужди езици е едно от основните изисквания на работодателите в съвременното общество. С цел постигането на…

Прочети повече »

Проект BG05M9OP001-2.005-0037-C01″Активен живот“2

Дейност 4.  Подбор на потребители, които ще ползват услугите предоставяни по проекта и оценка на нуждите им – Компонент 2 Описание След старта на проекта екипът на БАРИС е разпространил информация сред местната общност за услугите, които ще се предоставят от организацията и условията на които трябва да отговарят потребителите на услугите.Това ще стане посредством листовки и информация, качена на интернет сайта на организацията и други сайтове на партньори на БАРИС.Социалният работник с помощта на консултант-психолог, наети по проекта,ще…

Прочети повече »

Проект BG05M9OP001-2.005-0037-C01″Активен живот“

Код на процедура BG05M9OP001-2.005 Наименование на проекта/информацията „Активен живот“ Срок на изпълнение, месеци 18 Наименование на проекта/информацията на английски език Active life Кратко описание на проекта/информацията Основната цел на проекта е  създаване на условия за активно социално включване на хора с двигателни увреждания, чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги чрез ЦСРИ „Актив“, по-активно поведение и реализация на реалния пазар на труда и ще адаптира и оборудва работни места за лица с увреждания.Тя ще бъде постигната посредством реализацията на следните…

Прочети повече »