21 януари 2018 (неделя) 6:53

Българска Асоциация за Рекреация, Интеграция и Спорт е сдружение, юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридически лица с нестопанска цел.

Сдружението има за цел:

 • да осъществява общественополезна дейност за защита на гражданските права на хората с увреждания в Република България, съгласно разпоредбите на Конституцията, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Закона за интеграция на хората с увреждания
 • да създава условия за интеграцията и социалното включване на своите членове
 • да се бори за висок морал
 • да развива контакти с други сродни организациии и обменя опит с тях
 • да съдейства за организирането и включването в прояви на хора с увреждания от национален и международен мащаб, да защитава правата и интересите на своите членове, деятели и на хората с увреждания въобще
 • да подържа връзка с всички институции имащи отношение към тази проблематика
 • да организира курсове семинари и други
 • да изготвя вътрешни нормативни методически и други наредби с цел развитието на асоциацията
 • да осъществява двустранни и многостранни споразумения със спонсори, сродни организации и други обществени организации и институции в страната и чужбина за подпомагане на дейността си.

Сдружението ще постига своите цели чрез:

 • организиране на кампании, обучителни семинари, шоу-програми и други изяви с цел популяризиране на европейските ценности сред хора с и без увреждания;
 • финансира и подпомага обучението на изявени млади таланти;
 • установява контакти с различни правителствени и неправителствени организации на хора с и без увреждания в страната и чужбина;
 • приоритетно ще разработва и осъществява стратегии за интеграция и социално включване на децата и юношите с и без увреждания;
 • оказва организационна, юридическа и практическа помощ на други организации за реализация на проектите им в областта на адаптираната физическа активност;
 • участва в проекти от взаимен интерес съвместно с други български или чуждестранни физически и юридически лица.

Последни новини